Nyheter

Här kan Du följa utvecklingen från föreningsstarten 2006 – vad som har hänt och det som händer. Under respektive årtal finns dokument som bygger vår historia men också vad som händer just nu…

Varsågoda:

2018

2018 10 13

Artikel i Kungsbacka PostenKungsbackabor överklagar mest – ”Vi måste bli bättre”

2018 03 20

Protokoll årsmöte

2018 01 18

Kallelse till årsmöte 2018 03 20

2017

2017-11-07

kl 18:00-19:30 Styrelsemöte Tennishallen. Diskussioner gällande mötet 2017-11-06 med Hasse Andersson och Fredrik Hansson. Samt genomgång skrivelse Trafikverket och Kommunen ang trafiksituationen väg 158 samt Västra Särövägen och Algusered och hur den påverkas vid byggnation.

2017-11-06

kl 18:30 – 20:00 Särö Skola – Hur vill du se ärö utvecklas. Inbjudan från Centerpartiet. Presentation av Hasse Andersson samt Fredrik Hansson. Framkom bl.a. att ny översiktsplan för Särö skall tas fram och vara klar inom 2 år.

Nya bostäder
På mötet redovisades all byggnation som är planerad framöver. Ca 350 bostäder i Särö.
Totalt kommunen +5500 bostäder till år 2022.

  1. Säröhus – planförslag
  2. Munkekullen 30-35 bostadsrätter
  3. Algusered planläggning landar inom 2 år
  4. Budskärsvägen 13 bostadsrätter klara. Planeras ytterligare 10 bostäder istället för småhusen där idag.
  5. Äldreboende – Bukärrsgården uttjänt. 80 bostäder skall byggas. Snabbprojekt. Start 2018.
  6. Särö Centrum 106 bostäder (området vårdcentral, mack, affär steg 2).
  7. Nötegången. 75-100 bostäder. Skanska planprogram. Skjuts på 2 år. Troligtvis inget klart de närmsta 5 åren.
  8. Hagryd. Företag för imort av VVS och bad samt lokal för kyrklig församling.
  9. Tornvillan. Utreda möjlighet för bebyggelse med tillfart norrifrån via en u-sväng.

Statistik elevunderlag

Statistik redovisades över hur årskullarna sett ut och kommer utvecklas den närmsta tiden. Siffrorna är inklusive nybyggnation och inflyttning. Ca siffror.

Särö 1-5 år – 2016 ca 250 elever. 2022 ca 300 elever

Särö 6-15 år – 2016 700 elever. 2022 600 elever

65-w – 2016 4.500 personer. 2022 5.000 personer

Förskolan vid Algusered planerar man riva. Om det framöver behövs byggas en ny förskola så ser man på lämplig mark vid det tillfället.

Äldreboende
Önskemål från församlingen att äldreboendet som skall byggas väster om Bukärrsängs förskolor skall få en egen infart för att inte belasta befintlig infart till förskolorna och utsätta skolbarnen för ytterligare trafikfaror. Kommunen undersöker detta.
Gamla Bukärrsgården kommer troligtvis göras om till ca 40 st bostäder/hyresrätter så småningom.

Byggtrafik
Lyfte frågan ang byggtrafiken i skolans närområde. Kommunen skall undersöka exploateringsavtalet och om det tillåter infart från t.ex. återvinningsstationen. På så sätt hade busstrafik, föräldrar som hämtar/lämna barn på skolan samt elever sluppit konkurrera med tung trafik och säkerheten hade ökat.

Konstgräsplanen
Konsgräsplanerna skall bytas ut var 8:de år. Kommunen undersöker när det är dags att byta det giftiga granulatet som idag ligger på konstgräsplanen i Särö.

2017-08-29

13:00 – 14:15 Möte med Lars Björkman och Karolina Oxfall i Maleviks kakhus. Diskussion trafiksituation m.m.

2017-06-07

kl 14:00 – 15:00 Kommunhuset. Möte med Fredrik Hansson ang. trafiksituation.

2017 02 28

Protokoll årsmöte

2017 02 02

Kallelse till årsmöte 2017 02 28/p>

2017-01-10

Styrelsemöte

2016

2016-11-09

Möte med kommunledningen

Närvarande:
Sten-Åke (ordförande Särö Framtid)
Daniel Rytterqvist (ledamot Särö Framtid)
Hans Forsberg (ordförande kommunstyrelsen)
Hans Andersson (strateg fysisk planering)
Thure Sandén (ordförande byggnadsnämnden)
Christer Kilersjö (vd Eksta)
Franklin Eck (Styrelseordförande Eksta)

Sten-Åke inledde med att beskriva vad Särö Framtid står för.
Hans Forsberg beskrev i stora drag projekten vid Munkekullen, Berget Centrum, Bo Klok/Bo Aktiv, JM, Nötegången.
Önskemål om blandad boendeform.
Första spadtaget Särö Centrum beräknas tas inom 6 månader.
Uppförandet av hyresrätter vid Algusered är ett prioriterat projekt. Dessa fördelas till bostadsförmedlingen enligt gällande köpoäng = tid. Ca 6500 i kön.
Daniel lyfte problemet att Särö Skola är full. Enligt Hans finns där kapacitet. Malevik halvfull, Kullavik finns platser.
Daniel visade en kort film hur trafiksituationen ser ut vid skolan en vanlig morgon och beskrev hur små marginalerna är att olyckor skall inträffa.
Skolbarnen utsätts för flera risker i samband med många korsningar, bilister, mopedister och busstrafik.
Bilister frestas att köra in på busslingan, föräldrar och personal parkerar på handikapp och flera trafikförseelser inträffar.
Ett antal lampor kring skolan fungerar inte.
Belysning och hastighetshinder vid övergångsstället fortfarande inte åtgärdat.
Daniel lyfte också frågan om väg 158. Komplicerat projekt med flera intressenter inblandade då vägen går genom 2 kommuner.

2016-10-26

Sammanställning film ang. trafiksituationen vid Särö Skola.

Filmen visar trafiksituationen vid Särö Skola en vanlig onsdagsmorgon. Busstrafik blandas med personbilstrafik, mopedister, cyklister och fotgängare. Hastigheten utanför skolan överskrids ofta. Skolbarn tvingas passera flera korsningar och utsätts för onödiga risker. Flera övergångar saknar markeringar för övergångsställe. Ett antal lampor kring skolan är trasiga. Föräldrar som lämnar sina barn tvingas parkera på avlämningszoner och gräsmattor i brist på parkeringar och flera använder sig av busslingan eftersom det känns naturligt att köra in på den.

2016-10-25

Förmöte/planering inför mötet med kommunen
Genomgång och sammanställning av material.

2016 09 20

18:00-19:30 Särö framtid inbjuder alla boenden till möte i Särögården. Informationsmöte ang planerad byggnation i vårt närområde samt möjlighet att yttra synpunkter. läs mer

2016 09 15

Kommunen har lagt upp ett formulär på sin hemsida, där man kan inkomma med synpunkter på kommunen.

www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Kontakta-oss/Lamna-en-synpunkt/

Detta är en utmärkt kanal för den som har synpunkter på byggplanerna i Särö. Vi vill dock understyka att man ändå bör skriva inom ramen för samrådet om man är berörd av nu aktuella byggplaner.

2016 09 01

Informationsmöte kommer att hållas i Särögården 20 sept kl 19.00, läs mer.

2016 08 24

Artikel i Norra Halland ang komunstyrelsens beslut 160823.

2016 08 23

Kommunstyrelsen fattar beslut om att återuppta planprogrammet för bostäder inom fastigheten Nötegång 2:207, se handlingarna om detta och andra byggprojekt som behandlades vid samma möte.

2016 05 24

Beslut att inleda planändring av fastigheten med förskolan i Algusered fattas i kommunstyrelsen Läs mer

2016 05 15

Informationsträff om planerna på att bygga hyresrätter i Algusered hålls i Särö skola 25 maj kl 18-19.30. OBS anmälan krävs! Läs mer

2016 04 14

Norra Halland skriver om Ekstas planer

2016 04 05

I samband med Algusereds Vägförenings årsmöte informerade Christer Kilesjö från Eksta kort om planerna på att bygga hyresrätter på fastigheten där förskolan i Algusered nu ligger. Det rör sig om ett 40-tal lägenheter och tanken är att de ska vara låga, 1-1,5 plan. Området närmast västerut, även kallat ”fotbollsplanen” ska förbli obebyggt, men Eksta välkomnar idéer om hur man skulle kunna göra detta trevligare, t ex lekpark, idrott.

Efter mötet fick vi ställa frågor och då fick Kilesjö det hett om öronen när ett 20-talet personer flockades runt honom. Många hade kritiska frågor kring att det ska bli hyresrätter och många var vi som undrade hur man har tänkt lösa trafikfrågan. På detta hade Kilesjö tyvärr inget svar att ge.

Kilesjö lovade också att skicka över skisser och annan information som kan vara av intresse för Särös Framtids medlemmar, samt att hålla oss informerade löpande.

2016 02 25

Protokoll årsmöte

2016 02 04

Kallelse till årsmöte 2016 02 23

2015

2015 10 23

Artikel om nya Särö centrum i Norra Halland. Värt att notera i sammanhanget är att det är Särös Framtid som har begärt att kommunen skulle ta fram en modell av nya Särö centrum.

2015 10 07

Samrådsmöte kring ombyggnaden av Särö Centrum hålls 12 okt i Särö skola, läs mer

2015 02 17

Protokoll årsmöte

2015 02 04

Kallelse till årsmöte 17 februari

2015 01 14

Kungsbacka kommun planerar att uppföra en flyktingförläggning för ensamkommande flyktingbarn vid Bukärrsängsförskolan. För att det skall beviljas bygglov på platsen kommer detaljplanen upphävas för Särö S83 (se bifogad pdf). Kommunen har valt ”Enkelt planförfarande” för att de anser att det saknar avgörande betydelse för kommunen och inte är av intresse för allmänheten och att det endast är ”som om två bostadshus skulle uppföras”. Med Enkla planförfarande skickas ett informationsbrev först ut (gjordes i december 2014) till de angränsande fastigheterna och därefter kan synpunkter lämnas i samrådet (sker i januari 2015). Det är endast de med angränsande tomter som är sakägare och kan överklaga ett beslut. Vi får alla dock lämna synpunkter i samrådet. Det är byggnadsnämnden som antar planen. Ett Normalt Planförfarande är en större process och vi får möjlighet att lämna synpunkter två gånger, först i samrådet och sedan även i granskningsskedet. Planen antas av kommunfullmäktige. En allmän uppfattning är att planläggning på allmän platsmark (som detta är) i regel inte ska ske med enkelt planförfarande.

Vill du yttra dig i samrådet (ang att detta ligger i allmänhetens intresse, att detta skall vara ett Normalt planförfarande och/eller konkreta synpunkter) maila på info@kungsbacka.se, skriv ”Yttrande inför samråd Planärende 2014-PO55 D230” i ämnesraden och kopia till planchef elin.johansson@kungsbacka.se

(tel 0300-834031). Ditt namn, adress och fastighetsbeteckning skall tydligt anges.

Och det är bråttom – dessa ungdomar (barn) behöver bostad snabbt så alla inblandade vill att detta skall gå fort. Alla mail kommunen får in beaktas enligt uppgift. Om kommunen anser att de tagit rätt beslut och fortskrider med sin plan så kan man sedan överklaga hos Länsstyrelsen. Vill du ha mer information så kontakta gärna Plan & Bygg, planarkitekt Karl Gustav Larsson som handlägger ärendet, tel 0300-83 40 21 eller 0300-83 40 00.

Styrelsen i Särös Framtid

2014

2014 09 02

Årsmöte hölls enligt följande protokoll.

2014 08 17

Kallelse till årsmöte 2 sept

2013

2013 05 21

Extra årsmöte hölls, Sten-Åke Dahlqvist valdes till ny ordförande. Läs protokoll.

2013 04 29

Extra årsmöte hålls 2013 05 21, se kallelse. Mycket viktigt att du kan komma!

2013 04 15

Årsmöte hölls enligt följande protokoll. Ingen ny ordförande kunde väljas. Ett extra årsmöte måste därför hållas inom kort.

2013 03 26

Kallelse till årsmöte 15 april

2012

2012 09 25

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda förutsättningarna för att återuppta planeringsprocessen för nytt bostadsområde inom fastigheten Nötegång 2:207​

2012 09 19

Skrivelse avsänd till Plan&Bygg samt alla politiska partier i kommunen. Särös Framtid har främst anfört synpunkter på befarade trafikproblem – läs skrivelsen. Kommunstyrelsen tar 2012-09-25 upp frågan om huruvida man ska utreda förutsättningarna för att återuppta planprogrammet. Mycket talar för att man kommer att göra det eftersom det aktuella området en gång i tiden ansetts som mest lämpligt att exploatera i Särö. Samtidigt har ett antal andra ansökningar om planläggning i Särö nyligen avslagits.​

2012 08 13

Styrelsemöte hölls, varvid bland annat beslutades att föreningen skall tillskriva kommunen såväl som de politiska partierna. Föreningen kommer främst att framföra synpunkter på trafikfrågan och dagvattenfrågan.

2012 07 30

Det omstridda planprogrammet för fastigheten på Nötegången (tidigare Nötegång 2:3) kommer eventuellt att återupptas. Fastigheten har nu beteckningen Nötegång 2:207 och ägs av ett bolag som heter Särö By AB. Derome AB är enligt uppgift huvudintressent i bolaget som har kommit in med en ansökan till kommunstyrelsen om planering för 70 nya bostäder på fastigheten. Läs ansökan. Föreningen Särös Framtid kommer inom kort att hålla styrelsemöte för att besluta om hur vi ska se på förslaget och agera.​

2012 07 28

Kungsbacka-Posten skriver i en artikel att det omstridda planprogrammet på fastigheten Nötegång 2:3 återupptas. I skrivande stund vet vi i föreningen inte mer än vad som står i artikeln. Mer information kommer att läggas ut på hemsidan och mailas till Särös Framtid medlemmar så snart vi fått kontakt med kommunen. Läs artikel.​

2012 04 17

Årsmöte, protokoll

2012 03 20

Kallelse till årsmöte 17 april​

2011

2011 05

Mark och Miljödomstolen avvisar överklaganden mot utbyggnaden av reningsverket i Kullavik. Läs mer

2011 04 26

Årsmöte, protokoll

2011 04 04

Särö Centrum under utveckling. Särömoderaterna håller allmänt stormöte om ombyggnaden av Särö centrum i Bukärrsskolans matsal kl 18.30.

2011 01 27

Sakägarsammanträde om nya infarter till Särö Centum i Bukärrskolans matsal kl 19.00.

Läs Trafikverkets förstudie om nya infarter till Särö Centrum.

2010

2010 10 09

Utdelning av flygblad syftande till att informera Säröborna om föreningen. Totalt delades närmare 700 blad ut.

2010 05 17

Folkpartiet anordnade informationsmöte om byggplanerna för Särö Centrum. Styrelsen för Särös Framtid närvarade. Utöver information om en omfattande ombyggnad och trafikomläggning av Särö centrum i samband med byggandet av den nya skolan, fick vi veta att de närmaste byggplanerna i övrigt numera rör en annan äng och inte Nötegång 2:3. Kommunen har kommit fram till att ängen vid korsningen mellan stambanan och Budskärsvägen är mera lämplig. Särös Framtid framförde önskemål om att man från kommunen sida denna gång för en dialog med de kringboende och föreningen Särös Framtid i samband med kommande planförslag. 

2010 04 20

Årsmöte kl 19.00. Uppgången 10. Kallelse/dagordning

2009

2009 04 20

Årsmöte kl 19.00. Uppgången 10. Kallelse/dagordning

2009 02 05

Insändare från Särös Framtid i Norra Halland och Kungsbacka-Posten. Läs insändaren

2008

2008 04 17

Årsmöte kl 19.00. Uppgången 10. Kallelse/dagordning

2007

2007 04 23

Artikel i Göteborgs-Posten om att byggplanerna för bl a Nötegången skjuts på framtiden på grund av brist på reningsverksakapacitet. Läs mer

2007 04 17

Årsmöte i Särö Båtblubbs lokaler.

2007 02 19

Ny översiktsplan presentaras av Kungsbacka kommun. Läs mer

2006

2006 09 12

Ännu en insändare i Norra Halland. Genmäle till politikernas bemötande.

2006 09 08

Särös Framtid skrev insändare i Norra Halland. Bakgrunden var ett tidningsreferat i Norra Halland från en politisk debatt där motståndet mot byggplanerna i Särö kommenterades med osanna och kränkande påståenden. Debatten hölls mellan Åke Eliasson(S) och Per Ödman (M).

2006 08 21

Möte med Moderaterna och Centern på deras respektive gruppmöten. Särös Framtid representerades av Annika Uddgren, Peder Uggla och Mats Nyberg.

2006 07 06

Brev skickas till alla politiska representanter som har epostadress. I brevet belyser vi vad som kommit fram om trafikutredningen, att det knappast löser trafikproblemen och att vi med anledning av bland annat detta önskar träffa partierna före valet.

2006 05 17

Kungsbacka kommun meddelar att trafikutredningen kring Nötegången är klar. Följande föreslås beträffande korsningen Nötegången – V Särövägen:

”För att förbättra villkoren för de oskyddade trafikanterna i korsningen föreslås befintligt övergångsställe förses med refug. Då har fotgängare/cyklister möjlighet att korsa Västra Särövägen etappvis. Förslaget innebär att Västra Särövägen breddas något åt öster i korsningen. Nötegången breddas på delen närmast Västra Särövägen så att möte mellan personbil och lastbil möjliggörs.”

2006 04 20

Kommunen meddelar att reningsverket i Kullavik (som även försörjer Särö) verkar ha nått sitt kapacitetstak tidigare än förväntat. Kommunen säger att man nu gör nya mätningar och att det därför är för tidigt att säga vad detta innebär för planerna på fastigheterna Nötegång 2:3 och 2:75. Obekräftade uppgifter från annat håll tyder dock på att detta innebär byggstopp för lång tid framåt!

2006 04 06

Särös Framtid skickar skrivelse till Kungsbacka kommun (Plan & Bygg och Miljö och Hälsoskyddsförvaltning), Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet. I skrivelsen pekar föreningen på de stora trafikproblem som redan finns samt att den utbyggnadstakt som fastställdes i den fördjupade översiktsplanen för Särö 1999 inte medger en så stor exploatering som föreslagits. Medlemmar i Särös Framtid har fått del av skrivelsen.

2006 03 29

Ett nytt samrådsdokument har skapats av kungsbacka kommun rörande Nötegång 2:3 och 2:75. Samrådsdokumentet är en sammanställning över de synpunkter som inkommit från 110 fastighetsägare i Särö samt kommunens bemötande av synpunkterna. Läs mer

2006 03 28

Möte med en grupp KD-politiker som bor i Kullavik-Särö. Information om mötet har mailats till medlemmar i Särös Framtid.