Bakgrund

Föreningen Särös framtid bildades spontant på ett möte i februari 2006. Till mötet hade ett 50-tal fastighetsägare i Särö kallats, vilket var en reaktion på politikers och tjänstemäns maktutövning och godtycke kring ett storskaligt byggprojekt i Särö. Efter ihärdig uppvaktning gentemot den politiska majoriteten stoppades förslaget temporört. Planförslaget återremitterades på grund av dåligt gjord trafikutredning men under den fortsatta utredningen framkom att det inte fanns tillräckligt reningsverkskapacitet för att kunna genomföra förslaget.

Översiktsplan för Särö
1999 fastställdes en fördjupad översiktsplan för Särö som bland annat säger att Särö har en planberedskap för 10-20 bostäder per år.

» LÄS INNEHÅLLET HÄR

Mot denna bakgrund bör utbyggnadstakten i Särö vara varsam.

Planprogrammet

Planprogrammet för Nötegång 2:3 och 2:75 i Särö

Många Säröbor har engagerats och upprörts över kommunens och HSB:s planer på att bygga upp emot 75 nya bostäder på fastigheterna Nötegång 2:3 och 2:75 i Särö. De flesta av oss deltog på samrådsmötet våren -05 och politikermötet vi själva anordnade i början av sommaren -05. 115 personer yttrade sig skriftligen i samrådet kring planprogrammet varav inte mindre än 110 var negativt inställda till byggplanerna.

» LÄS HELA PLANPROGRAMMET HÄR

Reviderat planprogram

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2005-11-08 att föreslå ett reviderat planprogram innebärande att 50 bostäder ska uppföras på området. En skrivning i förslaget understryker dock att 50 hus inte ska ses som någon övre gräns. Till grund för detta ”reviderade” förslag ligger en Samrådsredogörelse upprättad 2005-09-19. Det är en sammanställning över de viktigaste synpunkterna kringboende haft mot byggplanerna samt arkitektens bemötande av dessa.

Av de punkter som tagits upp har man emellertid inte på en enda punkt beaktat vad som anförts av kringboende. Tvärtom, tycks man inte se några som helst problem med att bygga i denna takt och omfattning. Man har alltså i det närmaste helt kört över oss Säröbor. I ett försök att blidka opinionen har man gjort en språklig piruett som vid första anblick ger intrycket att det blir färre antal hus, men som egentligen inte behöver innebära någon ändring gentemot det ursprungliga förslaget om upp till 75 bostäder.

Beslut stoppades i sista stund

Under hela hösten 2005 efterfrågade vi fortlöpande information om den fortsatta handläggningen och hur ett eventuellt nytt planprogram skulle komma att se ut. Den 11 november 2005 fick vi del av arbetsutskottets beslut som fattades den 8 november och i samband med det fick vi reda på att kommunstyrelsen skulle fatta beslut i frågan bara 5 dagar senare. Upprörda över hur överkörda vi blivit och över hur snabbt besluten plötsligt ska fattas åkte ett 10-tal av oss till Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokrafternas gruppmöten den 14 november. Vi blev mycket vänligt bemötta och man lyssnade på de starka argument vi la fram för en begränsning av byggandet. Vi förvånades samtidigt över hur dåligt insatta i frågan politikerna tycktes vara trots att man var beredda att besluta i den. Våra argument gav dock önskat resultat. På kommunstyrelsens möte den 16 november 2005 återremitterades hela frågan. Skälet angav man vara att trafiksituationen behöver utredas bättre. En delseger för demokratin var vunnen!

Bildandet av Föreningen Särös Framtid

Föreningen Särös framtid bildades spontant på ett möte i februari 2006. Till mötet hade ett 50-tal fastighetsägare i Särö kallats, vilket var en reaktion på politikers och tjänstemäns maktutövning och godtycke kring ett storskaligt byggprojekt i Särö. Efter ihärdig uppvaktning gentemot den politiska majoriteten stoppades förslaget temporört. Planförslaget återremitterades på grund av dåligt gjord trafikutredning men under den fortsatta utredningen framkom att det inte fanns tillräckligt reningsverkskapacitet för att kunna genomföra förslaget. För mer info, läs mer under fliken Planprogrammet.

» STADGAR FÖRENINGEN SÄRÖS FRAMTID