POLITIK

Partiernas ståndpunkter ifråga om utbyggnad av Särö

År 2006 i samband med Föreningen Särös Framtids bildande, ställdes tre frågor till de politiska partierna i Kungsbacka kommun. Partiernas svar kan du läsa nedanför. Om partiet svarat ja på fråga 1 saknas i regel svar på fråga 2. I de fall partiet inte har svarat alls anges det.

1. Ställer sig ert parti bakom vad som sägs i den fördjupade översiktsplanen för Särö från 1999 beträffande utbyggnadstakt och småskalighet?

MODERATERNA: Ja. Utbyggnadstakten i fördjupade översiktsplanen för Särö är ett snitt över en längre tidsperiod. Moderaterna vill att ny bebyggelse skall anpassas till befintlig bebyggelsekaraktär.

FOLKPARTIET: Ja vi ställer oss bakom den fördjupade översiktsplanen för Särö.

CENTERPARTIET: Centerpartiet i Kungsbacka ställer sig bakom den småskalighet och utbyggnadstakt som sägs i den fördjupade översiktsplanen för Särö från 1999.

KRISTDEMOKRATERNA: Ja, vi står bakom. Vi som jobbade för jobbade för det i KF när den fördjupade översiktsplanen togs. Vi vill se småskalig-het i Särö. Vi vill att det skall vara möjligt för dem som bor i Särö att bo kvar även när man vuxit upp och lämnar hemmet, vid skilsmässa eller när den käresta går bort. I dag är den möjligheten ytterst begränsad.

SOCIALDEMOKRATERNA: Den av fullmäktiges majoritet fastställda planen är den som gäller, även om vi hade ett annat förslag när ärendet behandlades i fullmäktige.

VÄNSTERPARTIET: Ej svar

SPI SENIORPARTIET: Ej svar

MILJÖPARTIET: Ej svar

2. Om inte, motivera varför och förklara hur partiet ser på detta ur demokratisk synpunkt.

SOCIALDEMOKRATERNA: Vi tolkar inte planen på det sätt som Särö framtid gör vad gäller utbyggnadstakten.

VÄNSTERPARTIET: Ej svar

SPI SENIORPARTIET: Ej svar

MILJÖPARTIET: Ej svar

3. Är ert parti villigt att rösta för ett förslag i nivå med det kompromissförslag föreningen Särö Framtid framfört innebärande att maximalt 30 bostäder uppförs på fastigheterna Nötegång 2:3 och Nötegång 2:75 i Särö?
MODERATERNA: Moderaternas uppfattning är ca 30 bostäder anpassade till befintlig bebyggelse. Förslaget som ligger till beslut innebär att ca 80 till 100 bostäder ska byggas. För närvarande utreds avlopps-kapacitet i området Särö- Kullavik vilket kommer att påverka utbyggnaden.

FOLKPARTIET: Vi anser att det kompromissförslag föreningen tagit fram är bra och det kan
vi stödja. Vi vill dock att man avvaktar med planarbetet eftersom man börjar närma sig taket för hur många som kan
ansluta sig till Kullaviks reningsverk. Den frågan måste lösas först.

CENTERPARTIET: Vårt parti har tidigare verkat för en nedbantning av det ursprungliga förslaget till ca 50 stycken bostäder och kommer att fortsätta göra det. Skall det byggas hyresrätter är det svårt att få en rimlig ekonomi och en god förvaltning av bostäderna om det byggs för få på samma plats.

KRISTDEMOKRATERNA: Vi vill inte låsa oss vid antal. Det är flera aspekter som måste vägas in. Dock anser vi att om man släpper fram en detaljplan måste man bygga så det skall vara rimligt kostnadsmässigt. Det betyder att om det blir fler bostäder på ett område så släpps inte något annat större område fram på några år därefter för att fortfarande kunna hålla den nivån av byggnation som är sagt i fördjupade översiktsplanen.

SOCIALDEMOKRATERNA: Nej. Motivering se tidigare svar lämnat till Särö framtid.

VÄNSTERPARTIET: Ej svar

SPI SENIORPARTIET: Ej svar

MILJÖPARTIET: Ej svar