Beträffande detaljplaneförslag Algusered 1:290 har Särös Framtid skickat nedanstående synpunkter till samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Särö 2019-12-06

Våra synpunkter som levererats in till Samhällsbyggnadskontoret via mail daterat den 26 april 2019 tycks inte finnas med samrådsredogörelsen. Därför upprepar vi dessa synpunkter i bifogad fil ”Särös Framtid, svar till Kommunen, samrådsmöte Algusered, 2019-04-23.pdf”

Samrådsredogörelsen
Det kan upplevas otydligt vad vi skall tycka till om. Det figurerar olika kartor på Följebrev och Planbeskrivning.
Vad är det för typ av bebyggelse? I trafikrapporten förutsätter man seniorboenden. I planbeskrivningen säger man att vissa av bostäderna skall prioriteras för seniorer.

Miljö
Kulturbygd – Området med villabebyggelse ligger en bit från Särö Centrum. Förtätning och hög exploatering bör göras i centrumområden inte i villamiljöer.

Utöver detta planförslag ifrågasätter vi att ytterligare bördig åkermark skall bebyggas. De befintliga öppna ytorna bör få vara kvar för att skapa rekreation och bibehålla områdets karaktär.

Förskolan
Vilket underlag finns för detta påstående i rapporten underlag-behovsbedömning-forskola-i-saro.pdf”?
”Fastighetens placering har tidigare visat sig medföra att föräldrarnas önskemål om barnens placering i förskola i högre grad riktats mot förskolorna i närheten av Särö skola”.

Lekplatsen vid Algusered Förskola försvinner som hela området haft glädje av. Hur kommer den nya lekplatsen utformas vad gäller gungor m.m. i jämförelse med den gamla?

Trafik
Kommunen har svarat på sid 19 i Samrådsgörelsen att ”Skulle ni som medlemmar uppleva vägarna som osäkra får ni kontakta vägföreningen vilka förvaltar vägarna.” Vägnätet är anpassat för relativt gles bebyggelse och historiskt sett sommarbostäder. Vägföreningarna får i och med det planerade området ingen större pott pengar att göra de förbättringar som skulle krävas för att öka trafiksäkerheten genom att t.ex. bredda vägarna, anlägga gångbanor, få upp belysning, öka sikten och få ner hastigheten. Om kommunen planerar större områden i mitten av befintliga bostadsområden där vägföreningens vägnät påverkas måste man först se till att vägföreningen får de resurser som krävs för att kunna göra ordentliga tillfarter till området. Vägföreningen kan inte lastas för detta i efterhand.

Väg 158 är redan hårt belastad.
Avvakta ytterligare större byggnation tills infrastrukturen är på plats.

Noterar i trafikutredningsrapporten ”bilaga-1-trafikutredning-saro-algusered-v-2.pdf” att det står att Algusereds förskola inrymt 50 barn och trafikuträkningen är baserad på detta antal. I rapporten ”underlag-behovsbedomning-forskola-i-saro.pdf” står det att förskolan inhyste ca 80 barn när förskolan var i drift och trafikmängden borde därför beräknas utifrån detta. Kan det finnas mer sifferunderlag som är felberäknade?

Vill påpeka att förskolan bara genererat trafik ca 2 timmar morgon och 2 timmar eftermiddag. Aldrig kvällar, helger, helgdagar, lov och lördag-söndag.

Noterar kommunens svar överst på sid 14 i Samrådsredogörelsen att avståndet till Särö Centrum justerats till fågelvägen 1 km när det i verkliga fallet är ca 4,5 km räknat från Algusered centrum via Rothlins väg och den rekommenderade genomfarten Guntoftavägen förbi Särö Kyrka och mot Särö Centrum och landar vid Hemköp. Det är inte så många av oss som har möjlighet att färdas fågelvägen varför 1 km kan bli missvisande.

Trafiksäkerhet
Vägnätet i området håller knappt den standard som krävs för nuvarande behov men inte den standard som krävs för en exploatering.

Belysning saknas/bristfällig.

Hur hantera trafiken under byggtiden? Tung byggtrafik.
Vi lyckades ju få till en separat infart till byggandet av Särö Äldreboende vilket visat sig vara en lyckad lösning för alla inblandade. Men att göra motsvarande till ett område mitt i villabebyggelsen är inte möjligt.

Berörda vägar används flitigt av skolbarn till och från skolan. Hur kan vi förbättra säkerheten, dels under byggtiden, dels med en ökad mängd trafik?

Vatten
Dagens jordmark hårdbeläggs varför dagvatten inte har någonstans att ta vägen utan skall ledas till avrinningsdamm. Dagvattendammen är dimensionerad att klara av ett 20-års-regn. Vad händer med fastigheterna vid ett större skyfall?

Hur är det tänkt att dagvattendammen skall utformas? Den dagvattendamm som nu finns i Särö Centrum ser inte alltför trevlig ut med stående smutsigt vatten i grov makadam och stora betongrör. Se bifogad bild ”DagvattendammNyaSäröCentrum.jpg”

Dagvattendamm Nya Särö Centrum

Dagvattendamm Nya Särö Centrum

Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis motsätter vi oss planändring och nya storskaliga byggnationer i Särö. Speciellt med tanke på bristande infrastruktur och trafikproblemen både vad gäller vägföreningarnas smala och ej anpassade vägar för ytterligare trafik in till fastigheterna, dels med tanke på köbildning och säkerhetsproblem på väg 158 och E6.

Väg 158 måste byggas ut för ökad framkomlighet och Västra Särövägen förbättras, framför allt vad gäller trafiksäkerhet innan planer på nya områden kan verkställas.

Förstärkt pendel- och kollektivtrafik in mot stan och Mölndal. Flytta taxegräns från Snipen till Särö.

Infrastruktur, vatten-, avlopps- och dagvattenfrågorna måste utredas ytterligare och få sin lösning innan ytterligare storskaliga byggnationer kan påbörjas.

En ökning av exploateringsgraden ändrar inte bara den sedan länge etablerade småhuskaraktären, utan påverkar också kommunikationer, dagvatten, servicegrad, minskad andel grönyta mm negativt. Detta är dålig centralplanerad samhällsbyggnad utan lokal förankring.

Föreningen Särös Framtid anser också att samhällets Särö skall bestå av villabebyggelse och att så långt som möjligt bevara rådande bostadskaraktär, miljö och kulturella värden.

Med vänlig hälsning

Föreningen Särös Framtid
https://sarosframtid.se/