Den 5 december 2022 presenteras ett nytt förslag om 20 bostäder på Bukärr 1:9 (berget mitt emot förskolorna där den gamla Tornvillan låg). Uppdraget från kommunen är att ta fram en detaljplan om 10-20 bostäder där fastighetsägare Brorstrom Hill AB tillsammans med kommunens planarkitekt och Willa Nordic valt att presentera en lösning för 20 bostäder.

Illustration Bukärr 1-9

Illustration Bukärr 1:9

För att få plats med 20 bostäder på framsidan av berget innebär det att man valt att placera 6 st parhus relativt tätt utmed en serpentinformad väg och en större huskropp med 8 bostäder högst upp på berget. Enligt planbeskrivning är bygghöjden på denna hela 38,5 meter plus tornet 41 meter och berget bakom är bara på ca 34 meter. Det betyder att den fina havsutsikten som nu finns på toppen av berget helt kommer att skymmas av ett stort tak och byggnaden kommer bryta horisontlinjen och bli ett dominerande inslag i området.

Man har valt att placera infartsvägen mitt emot korsningen Särö Lundaväg/Dammlyckevägen.

För att lösa dagvattenfrågan har man planerat att pumpa upp vatten från fastighetens lästa punkt till ett dagvattenmagasin lite högre upp vid infarten.

Ett par större ekar som anses vara skyddsvärda kommer troligen behöva fällas för att få plats med den planerade bebyggelsen.

Illustrationskarta Bukärr 1:9

Illustrationskarta Bukärr 1:9 med 20 bostäder. I ett justerat förslag är infarten flyttad lite längre mot sydöst.

 

Justerad illustrationskarta

Justerad illustrationskarta i Granskningsfasen där man flyttat infartsvägen till korsningen Dammlyckevägen samt justerat parhusen så de inte ligger fullt så nära befintlig bebyggelse.

 

Illustration

Den stora huskroppen är hela 38,5 meter hög och tornet landar på 41 meter. Bergknallen bakom är bara 34 meter.

Särös framtid framhåller att det blir en för stor förtätning på bekostnad av områdets karaktär. Ingen annan bebyggelse i området når över horisontlinjen varför den stora huskroppen måste ändras för att bibehålla den fantastiska utsikten över Särös skärgård.

Havsutsikt

Den storslagna havsutsikten är svår att fånga på bild men uppe på toppen av berget har man idag en jättefin utsikt över skärgården utanför Särö. Denna topp är enkel att nå och ett uppskattat utflyktsmål för både skolbarn och boende i området.

Utsiktsplatsen används flitigt av förskolan, skolan och boende i området eftersom den är så lättillgänglig och det vore en stor förlust att mista denna.

Takutsikt

Med den planerade stora huskroppen högst upp kommer utsikten förvandlas till denna där ett enda stort tak blockerar utsikten.

För att lösa dagvattenfrågan har man planerat att pumpa upp vatten från fastighetens lästa punkt till en dagvattendamm vilket känns som en krystad lösning. Varför inte minska antalet huskroppar så att det går att placera dem på ett bättre sätt så att dagvatten och tillfartsväg kan följa de naturliga förutsättningarna? Vi tycker att tillfartsvägen till området borde placeras närmare Västra Särövägen eftersom där finns en cykelbana utmed Särö Lundaväg där skolbarnen färdas. På så sätt ökas säkerheten och man undviker ytterligare belastning med blandad trafik.

Området besöks idag flitigt av förskolebarn och barn på Särö skola och i förslaget har man valt att bibehålla naturområdet nordöst om bebyggelsen vilket är bra.

När planförslaget presenteras den 5 december 2022 har man endast ca två veckor på sig att tycka till vilket vi tycker är alldeles för kort varför vi väljer att gå ut med denna information redan nu.
Sista dag för yttrande är 22 december 2022. Kommunen skriver: Svara helst via vår e-tjänst. Du kan även svara via e-post: samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
eller via post: Samhällsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
Kom ihåg att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Barnens synpunkter är viktiga! Fråga gärna barn i din närhet vad de tycker om förslaget.

Kommunen har besvarat några av Särös Framtids synpunkter i Samrådsredogörelsen men vi finner inget svar ang bygghöjd och förlorad havsutsikt.

Mer information om detaljplan Bukärr 1:9 finns på Kungsbacka Kommuns hemsida.