Genom vårt engagemang beträffande Kommunens planer på förtätning av bostadsbyggande i samhället Särö har vi nu också fått möjligheten att vara med och delta i utformningen av detaljplanen för Nötegång 2:207.

Nötegång

Nötegång

Styrelsen för vår förening var med på det första mötet den 15 juni och vi inledde en dialog med Kommunen och Skanska som är exploatör av fastigheten. Vår skrivelse till Kommunen finner du nedan.

Om du vill vara med och stödja vår dialog med Kommunen och Skanska – bli medlem och/eller hör av dig till oss!

Brev till kommunen ang. den planerade byggnationen av 60 bostäder på Nötegång 2:207

Hej och tack för ett trevligt och informativt möte!

Det känns spännande att vi får möjlighet att ha en dialog med Kommunen och Skanska om detaljplanen och om hur den kommer att utformas. Här sammanfattar vi våra tankar och reflektioner:

Lite bakgrund

Som framgår av vår hemsida www.sarosframtid.se finns vår historia dokumenterad sedan föreningen startade. Där finns dokumenterat om viktiga möten och om argument/förslag som vi vid många tillfällen framfört till kommunens politiker och tjänstemän. Viktigt är att vi inte är emot utbyggnad av samhället Särö och att vi är för en utveckling och utbyggnad, som inte gör våld på rådande bostadskaraktär, miljö och kulturella värden.

Det som bekymrar oss är i första hand infrastrukturfrågorna, vägnät, trafiken men också vatten-, avlopp och dagvattenledningsnäten. Som framgår av 1999 års fördjupade översiktsplan för Särö : “Generellt sett måste vägstruktur och standard betraktas som dålig på gränsen till undermålig. Belastningen är mycket hög. På 158:an och på Västra Särövägen ner mot Algusered. Även gamla Särövägen norr om Bukärr centrum har en hög belastning med nästan 5000 fordon per dygn. Utöver det allmänna vägnätet finns en stor mängd enskilda vägar. Dess kvalitet och standard varierar men i huvudsak är de inte dimensionerade för dagens trafiksituation.” Detta står att läsa i ovan nämnda översiktsplan 1999!

Särö skola är full och det är brist på förskoleplatser.

Mot denna bakgrund och med tanke på Kommunens planmonopol och vägföreningens ansvar menar vi att Västra Särövägen och Nötegången måste rustas upp i samband med att detaljplanen för Nötegång 2:207 presenteras.

Framtid

Vad gäller bebyggelsen och för att den skall bli ett positivt tillskott är vårt förslag att det enbart byggs villor gärna med varierande storlek och att det finns gott om “gröna” ytor. Vi förstår att ni gärna vill bygga storskaligt men enligt våra medlemmar – 91 fastighetsägare – är det angeläget att inte “göra våld på rådande bostadskaraktär, miljö och kulturella värden”, som är Föreningen Särös Framtids “affärsidé” och som vi alltid har framför våra ögon. Vi menar att vi som har bott här länge och de som flyttat hit på senare år skall få vara med att bestämma inte bara politiker och tjänstemän. Många av dem bor ju inte här och behöver inte ta de praktiska konsekvenserna av sina beslut.

Vi ser fram emot en fortsatta samtal och en dialog om hur detaljplanen kommer att utformas.

Med vänliga hälsningar
Föreningen Särös Framtid