Kallelse till årsmöte den torsdag 1 oktober 2020, kl 18.00 Särö Tennis Center, (vid Särö IK:s klubbhus).

Härmed kallas Du/Ni till årsmöte i föreningen Särös Framtid.
Kallelsen skickas endast via e-post.
Om Du känner någon medlem som inte har tillgång till e-post ser vi gärna att Du meddelar vederbörande.
Kallelsen finns även inlagd på föreningen hemsida www.sarosframtid.se.
Här finns information om vilka aktiviteter vi genomfört under 2019.

E-postadress
Har Du/Ni bytt eller nyligen skaffat e-postadress, vänligen maila den under adress styrelsen@sarosframtid.se

VÄLKOMNA!

Föreningen Särös Framtid

Dagordning årsmöte 2020-10-01

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
 4. Dagordningen för mötet godkänns.
 5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras.
 6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga.
 7. Verksamhetsberättelse samt medlemsavgifternas storlek fastställs.
 8. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar.
 9. Behandla inkomna motioner.
 10. Övriga frågor.
 11. Mötet avslutas.