Markarbetet till äldreboendet har påbörjats

I veckan startade markarbetet för det nya äldreboendet i Särö.

Byggväg

Föreningen Särös Framtid har arbetat intensivt under 2018 med frågor gällande det nya äldreboendet i Särö. Föreningen är bekymrad över den ökande trafiken och har haft flera möten med representanter från både kommunen och det kommunalt ägda bostadsföretaget Eksta som är exploatör. I kommunens första förslag planerade man att ansluta trafiken till den befintliga infarten till förskolorna utan att göra ytterligare åtgärder. Det betyder att skolvägen (gång- och cykelbanan) korsas av ytterligare trafik.

Särös Framtid har, utöver två andra parter som överklagat, förhandlat fram följande åtgärder med Kungsbacka kommun och Eksta:

 • Befintligt övergångsställe vid Västra Särövägen skall förstärkas för att få ner hastigheten.
 • Gång- och cyklevägarna som korsas av biltrafik skall höjas upp och förses med övergångsställe och skylt
 • Flytta ner GC-vägen så att det får plats en eller ett par bilar mellan GC och Västra Särövägen för att underlätta utfart
 • En separat tillfällig infart direkt från Västra Särövägen för den tunga byggtrafiken så att denna inte behöver korsa barnens skolväg (förutom vid befintligt övergångsställe).
 • En ÅVS (åtgärdsvalsstudie) skall påbörjas innan 31/5 2019 och genomföras innan året är slut, senast under 2020.

Kommunens första förslag på trafiklösning.

Det slutgiltiga förslaget på trafiklösning.

Övriga synpunkter

Särös Framtid har framfört följande synpunkter på det slutgiltiga förslaget:

 • I samband med markarbetet hade det varit en fördel att flytta transformatorstationen
  för att få mer plats för biltrafik och parkering.
 • Vi anser att parkeringslösningen framför förskolorna blir sämre då det får plats färre antal fordon
  som dessutom delvis måste fickparkeras vilket kan orsaka köer.
 • I ritningen saknas det infart för varuleveranser till förskolorna.

Tillfällig byggväg

Här anläggs den tillfälliga byggvägen som skall användas av tyngre transporter till och från byggarbetsplatsen. Detta för att minska risken för olyckor vid barnens skolväg och inte heller blanda persontrafik med byggtrafik. Oklart hur länge passagen vid Västra Särövägen kommer att vara enfilig.

Mer information om det nya Särö Äldreboende finns på kommunens hemsida.

Ytterligare byggplaner

Direkt efter att Särös Framtid drog tillbaka sin överklagan och kommit överens med kommunen om trafiklösningen blev det klartecken för detaljplanen och bygget av äldreboendet kan komma igång.

Enligt Norra Halland 8/1 2019 sade samtidigt kommunen ja till att ta fram en detaljplan för 10-20 bostäder i form av parhus på höjden tvärs över Västra Särövägen in mot Särö Lundaväg (gamla tornvillan/brända tomten).

Samtidigt vill byggkoncernen JM uppföra 80 bostäder i form av radhus, kedjehus och flerbostadshus på de kvarstående ängarna väster om äldreboendet. Bostäderna skulle fördelas om ca 20 st norr om Västra Särövägen och 60 st söder om vägen.

Rondell

Särös Framtid driver ytterligare dialog med kommunen och det skall bli spännande att se utfallet av ÅVS:en. Där kommer trafikverket tillsammans med kommunen göra en trafikstudie i syfte att ta fram ett antal förbättringsförslag. Särös Framtid hoppas också på att kunna vara med och bidra till utredningen. Vi tror att en långsiktig lösning skulle vara att uppföra en rondell för att öka säkerheten ytterligare, få bättre sikt, få ner hastigheten på biltrafiken och rama in Nya Särö på ett bra sätt.

Vill du vara med och bidra till Särös utveckling? Kanske har du idéer eller synpunkter som du vill driva tillsammans med oss? Kontakta Särös Framtid eller bli medlem och stötta oss i vårt arbete!

Daniel Rytterqvist